Yükleniyor ...Değerleme Çeşitleri

Gayrimenkul Değerleme:

Gayrimenkul değerlemesinde taşınmazın tapu kaydı, belediye arşivinde bulunan ruhsat dosyası ve müşteri refakatinde zemin tespiti ile yer görmesi yapılır. Elde edilen veriler, hukuki ve teknik açıdan değerlendirilerek raporlaştırılır. Piyasa araştırmasından elde edilen veriler, detaylı şekilde rapor içeriğinde açıklanır. Taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm olumlu ve olumsuz özellikler dikkate alınarak, kıyaslanan emsal taşınmazlara göre şerefiyelendirme yapılır ve nihai değer takdirine ulaşılır. Değerlemede taşınmazın hukuki ve mevcut durumu bir bütün olarak ele alınır ve güncel piyasa koşullarındaki değeri tespit çalışması tamamlanmış olur.


Makine Değerleme:

Makine değerlemesinde, seri üretim araç, makine ve teçhizatlarla birlikte, bir üretim zinciri içerisinde ihtiyaca yönelik imal edilmiş ürünlerle de sık karşılaşılmaktadır. Değerleme aşamasında, makinenin veya değerlemesi yapılan sistemin yaşı, yıpranma payı, yürütme ve bakım maliyetleri, enerji sarfiyatı, revizyon ihtiyacı ve maliyeti, kalan ekonomik ömrü, ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri, varsa mevcut ve ikame ürünlerin 0 ve ikinci el değerleri vb. kriterler bütüncül şekilde ele alınarak nihai değer takdirine ulaşılır.


Kira Tespiti Ve Değerlemesi:

Gayrimenkul kira değerlemesinde taşınmazın tapu kaydı, belediye arşivinde bulunan ruhsat dosyası ve müşteri refakatinde zemin tespiti ile yer görmesi yapılır. Elde edilen veriler, hukuki ve teknik açıdan değerlendirilerek raporlaştırılır. Piyasa araştırmasından elde edilen veriler, detaylı şekilde rapor içeriğinde açıklanır. Taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm olumlu ve olumsuz özellikler dikkate alınarak, kıyaslanan emsal taşınmazlara göre şerefiyelendirme yapılır ve nihai değer takdirine ulaşılır. Değerlemede taşınmazın hukuki ve mevcut durumu bir bütün olarak ele alınır ve güncel piyasa koşullarındaki kira değeri tespit çalışması tamamlanmış olur.


İmar Durumu Tespiti ve Değerlemesi:

Taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesinden, değerleme konusu taşınmazın imar durumu incelenir. Buna göre taşınmazın yapılaşma hakkı olup olmadığı tespit edilir. Yapılaşma hakkı bulunmayan durumlarda (kamu veya yok terki veya yoldan ihdas, tevhid veya ifraz şartı vb.) gerekçesi raporlaştırılır. Yapılaşma hakkının bulunması durumunda, imar lejantı ve yapılaşma şartlarına göre proje geliştirme ve fizibilite çalışması yapılır. Piyasa araştırması ve proje geliştirme çalışmasından elde edilen veriler doğrultusunda nihai değer takdirine ulaşılır.


Mevcut Durum Tespiti ve Değerlemesi:

Değerleme raporlarında yasal durum değeri ve mevcut durum değeri olmak üzere temel olarak iki farklı değer takdiri edilir. Yasal durum değeri, taşınmazın ilçe belediyesinden temin edilen yapı ruhsatı, ruhsat eki mimari proje (gerekli durumlarda betonarme uygulama projesi ve ek belgeler) ve yapı kullanma izin belgesi başta olmak üzere tüm resmi evrakların incelenmesi durumunda, projedeki kullanım düzeni ve kullanım alanları üzerinden takdir edilen değerdir. Projesi hilafı yapılan tüm uygulamalar (projesinde açık teras olan alanların kapalı kullanıma dahil edilmesi sonucunda gerçekleşen alan büyümeleri, ortak alan işgalleri sonucunda gerçekleşen alan büyümeleri, iç mekanda proje dışı yapılan düzenlemeler sonucu oluşabilecek muhtemel değer artışları, taşınmazın niteliğinden farklı şekilde kullanılması sonucu oluşabilecek muhtemel değer artışları vb.) sonucunda, taşınmazın mevcut kullanım hali itibariyle yapılan değer çalışması, mevcut değeri olarak raporda belirtilir. Değerleme raporunun maliyetinde ve raporlama süresinde tasarrufa gitmek bu nedenle mümkün değildir.

Mevcut durum tespit taleplerinde, danışmanlık kapsamında, yasal durumdan farklılık gösteren durumlar tespit edilerek raporlaştırılır. Değer çalışması yapılmaz.

Mevcut durum değer talebinde ise, danışmanlık kapsamında, taşınmazla ilgili yasal evraklar incelenmeden, yalnızca mevcut durumu dikkate alınarak değer çalışması yapılır. Resmi kurum incelemeleri yapılmaz.

Bu şekilde hem raporlama hizmet bedeli hem de raporlama süresi bakımından tasarrufta bulunmak mümkündür.


Hukuki Uyuşmazlıklar ve Uyuşmazlığa Konu Taşınmazların Değerlemesi:

Mahkemeye intikal etmiş taşınmazların değerlemesi, mahkemenin atadığı bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Bunun haricinde, tarafların mahkemeye gitmeden sulh yoluyla çözüm aradığı durumlarda (genelde miras paylaşımı, boşanma aşamasındaki mal paylaşımı, ticari ortaklığın sonlandırılması vb.), taraflardan birinin ya da hepsinin talebiyle paylaşıma konu taşınmazların değerleme raporu hazırlanır.