Yükleniyor ...Değerleme Nitelikleri

Mesken(Apartman dairesi, müstakil villa):

Meskenin güncel piyasa koşullarındaki değer tespiti, değeri etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınması, taşınmazın tapu kaydı üzerinde satışa engel olabilecek şerh ve ihtiyati tedbirlerin bulunup bulunmadığı ve taşınmazın varsa resmi evraklarına(mimari proje, yapı ruhsatı vb.) uygun olup olmadığı gibi tüm kıstaslar değerlendirilir ve konut(mesken) ekspertizi raporu bu kıstaslar doğrultusunda hazırlanır. Mesken değerlemesinde, taşınmazın konumu, iç tefrişat özellikleri, alanı, manzarası gibi faktörler göz önünde bulundurulur.


İşyeri, dükkan, ofis(Ticari amaçlı taşınmazlar):

Ticari amaçlı işyeri, dükkan ve ofis tarzı taşınmazların mevcut piyasa koşullarındaki değer tespiti, varsa resmi evraklarına uygun olup olmadığı, tapu kayıtları üzerindeki satış ve devri kısıtlayıcı şerh ve ihtiyati tedbirlerin bulunup bulunmadığı gibi tüm kıstaslar değerlendirilir ve işyeri(dükkan-ofis) değerleme raporu bu kıstaslar doğrultusunda hazırlanır. İşyeri-dükkan-ofis değerlemesinde, işyerinin bulunduğu sokak-caddenin yaya ve taşıt trafiği yoğunluğu, resmi kurumlara veya sosyal donatı alanlarına yakınlığı, görünürlüğü ve erişilebilirliği, reklam ve tabela avantajı veya dezavantajı gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur. İşyerinin bulunduğu muhitin sosyo-ekonomik yapısı, taşınmazın ticari şerefiyesi üzerinde doğrudan etkilidir.


İmarlı Arsa:

İmarlı arsa değerlemesinde, taşınmazın imar durumu, imara uygun yapılaşmaya engelinin bulunup bulunmadığı, taşınmazın konumu, imar yollarının açılıp açılmadığı gibi faktörler göz önünde bulundurularak mevcut piyasa şartlarındaki güncel değeri tespit edilir. İmara uygun yapılaşma engeli bulunmayan arsaların değer tespitinde, bölgedeki satılık arsa emsalleri ile bulunan değerin, proje geliştirme yöntemi ile sağlaması yapılarak nihai değere ulaşılır.


Tarla – Sera – Bahçe – Zeytinlik:

İmar planı olmayan tarımsal nitelikli taşınmazların değerlemesinde, taşınmazın tarıma elverişli olup olmaması, sulama imkanları, kadastro paftasındaki konumu ve şekli ile mevcut konumu ve şeklinin uyumu, yol cephesi, arazi eğimi, mevsim şartlarında ulaşılabilirliği, mülkiyet durumu(hisseli tapu veya müstakil tapu) gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Tarla değeri, bölgedeki benzer nitelikli taşınmazların el değiştirme bedelleri üzerinden takdir edilirken, taşınmaz üzerinde var ise sera değeri maliyet yöntemi ile hesaplanır.


Sanayi Tesisi:

Sanayi tesisi(fabrika) değerlemesinde, fabrikanın bulunduğu arsa ve üzerinde yer alan fabrika binası, idari-ofis binası ve tüm müştemilat yapıları birlikte değerlendirilir. Fabrikanın üretim bandındaki makine-teçhizat değerlemesi de talep edilmesi durumunda taşınmaz değerlemesine ek olarak yapılabilmektedir. Fabrika(sanayi tesisi) değerlemesinde, taşınmazın bulunduğu il-ilçe, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde olup olmadığı, lojistik imkanlar, kara-hava-deniz-demir yolları ile bağlantıları, yapı ve makine-ekipman yaşı gibi faktörler dikkate alınır.


Turizm Tesisi:

Turizm tesisi(Otel) değerlemesi, konut ve ticari vasıflı diğer gayrimenkullere göre daha kapsamlı ve deneyim gerektiren bir ekspertiz konusudur. Otel değerlemesinde, gelir kapitalizasyonu yöntemi en doğru yöntem olarak kabul görse de, son 3-5 yıllık gelir-gider kalemlerine ulaşılamayan ya da yeni faaliyete geçmiş turizm tesislerinin değerlemesinde emsal karşılaştırma ve maliyet yöntemleri de kullanılabilmektedir. Otel ve turistik tesis amaçlı kullanılan işletmelerin kendi kullanımı dışında kullanım imkanları kısıtlıdır. Bu sebeple otel-turistik tesis değerlemesinde Sosyo-ekonomik ve siyasal faktörler diğer taşınmazlara göre çok daha fazla etki edebilmektedir.

Bu sebeplerle bu tarz gayrimenkullerin değerlemesinde daha farklı yöntemlerin ve çeşitli verilerin kullanılması gerekebilmektedir. Bu anlamda otelin ekonomik, teknik ve finansal analizlerinin yapılması sağlıklı bir değerleme sürecin önemli bir parçasıdır.


Tarımsal Tesis ve Çiftlik:

Tarımsal tesis, soğuk hava deposu, çiftlik gibi taşınmazların değerlemesinde sanayi tesisi değerlemesine benzer şekilde arazi değeri ve yapının değeri toplamında hesaplanan toplam taşınmazın değeri olarak dikkate alınır. Taşınmazın üzerindeki makine ve teçhizatın değerlemesi de ayrıca talep edilmesi durumunda yapılabilmektedir.


Ticari Yapılar(AVM-Hastane):

Uluslararası değerleme standartlarına göre AVM değerleme yönteminde kullanılan en etkili ve verimli yöntem gelir kapitalizasyonu yöntemidir. Bu değerleme yönteminin uygulanabilmesi için öncelikle AVM’nin geçmiş yıllardaki gelir ve giderinin net olarak bilinmesi ve bunların dikkate alınması gerekir. Gelir kapitalizasyonu yöntemi ile yapılan değerlemede, belli bir tarihe kadarki yıllık gelir-gider tahminleri bir kapitalizasyon değeriyle belirlenerek nakit akışı tablosu oluşturulur. Oluşturulan nakit akışları sonucunda dönem sonu değeri belirlenir ve belirlenen bu değer üzerinden bir indirgeme yapılarak net gelirler bugüne indirgenir ve gayrimenkulün bugünkü değeri belirlenir.

Hastane değerlemesinde, hastanenin geliri, işletmeciye bağlı olarak ciddi oranlarda değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle hastane değerlemesinde gelir yöntemi tercih edilmez. Bunun yerine mümkünse emsal karşılaştırma yöntemi ve maliyet yöntemi birlikte kullanılır. Ayrıca talep edilmesi durumunda makine ve ekipmanların değerlemesi yapılabilir.


Depo – Kargo Merkezi – Araç Parkı:

Depo-antrepo tarzı taşınmazların değerlemesinde emsal karşılaştırma yöntemi ve maliyet yöntemi birlikte kullanılır. Arazi değeri için emsal karşılaştırma yöntemi, üzerindeki yapının değerlemesi için de maliyet yöntemi kullanılır.